Preventiemedewerker

Inhoud

De preventiemedewerker is een belangrijke speler als het gaat om veilig en gezond werken in de organisatie. Om het Arbobeleid goed vorm te kunnen geven moet de preventiemedewerker op de hoogte zijn van veranderingen op wetgevingsgebied. Maar hoe doe je dat precies? De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd. Er zijn veel veranderingen die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts/arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie.

Wetswijziging

De wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

  1. versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  2. verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  3. het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  4. ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de Arboregelgeving;
  5. een verplicht basiscontract arbodienstverlening met minimumeisen;
  6. meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht.

De Inspectie SZW (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. Indien de inspectie SZW bij haar controle oordeelt dat de Arbowetgeving binnen een bedrijf niet (goed) wordt nageleefd, kan zij een sanctie opleggen in de vorm van een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en kan variëren tussen de € 300,- en € 3.000,-.

Controle van de Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert ondernemingen op verschillende onderdelen die volgen uit de wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

– de werkomstandigheden binnen het bedrijf;

– de aanwezigheid van een volledige RI&E;

– of (indien nodig*) een kerndeskundige de RI&E heeft getoetst;

– of (indien nodig*) een kerndeskundige advies heeft uitgebracht over het plan van  aanpak.

*Het is verplicht de RI&E te laten toetsen vanaf 25 medewerkers.

Sancties

De sancties bij het niet naleven van de Arbowet zijn aangescherpt ten opzichte van daarvoor.

  • Zo krijgt een werkgever niet langer eerst een waarschuwing wanneer de Inspectie SZW constateert dat de werkgever géén contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst (basiscontract), maar er volgt directe boeteoplegging. Ligt er wel een basiscontract maar is niet aan alle gestelde voorwaarden voldaan? In dat geval kan wel eerst een waarschuwing volgen of een eis tot naleving worden gesteld.
  • De RI&E en het advies dienen door de preventiemedewerker toegezonden te worden aan de OR/PVT. Blijft de toezending en advisering achterwege – in de praktijk schijnt dit veelvuldig te gebeuren – dan wordt dat onder de nieuwe Arbowet aangemerkt als overtreding waardoor de werkgever een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

Uit onderzoek van de SER is gebleken dat bedrijfsartsen te terughoudend zijn geweest in het melden van beroepsziekten. Dit wordt als onwenselijk gezien. Om het melden van beroepsziekten te bevorderen voorziet de nieuwe Arbowet in een voorwaardelijke wijziging – die niet direct in werking treedt – die het niet melden van beroepsziekten door een bedrijfsarts als overtreding aanmerkt, waardoor de bedrijfsarts een boete kan worden opgelegd. In de eerste periode na de inwerkingtreding van de wijzigingen zullen in dit kader nog geen boetes worden opgelegd. De bedoeling is dat de beroepsgroep eerst in de gelegenheid wordt gesteld om intensiever te melden, voordat men overgaat tot het opleggen van boetes aan bedrijfsartsen.

Meer weten over de rol van de Preventiemedewerker en de belangrijkste ontwikkelingen in de Arbo wetgeving? Neem dan contact op met BHVNederland! Tel. 085-2014733 | E-mail customersupport@bhvnederland.nl

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes